معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

390 243x300 - معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
دکتر علیرضا نورمندی پور

anourmandip@sirjantech.ac.ir

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۶

 

 

کارشناس دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

لاله برزکار

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۰