معاون اموزشی و پژوهشی دانشگاه

 

 


   نام و نام خانوادگی: علی محمودی نژاد

گروه آموزشی: ریاضی و علوم کامپیوتر

رتبه دانشگاهی: استادیار

amahmodi@sirjantech.ac.ir

دانلود رزومه علمی