برای دانلود آئین نامه داخلی شورای HSE بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

دکتر حکیمه عباسلو

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

(دبیر شورا)

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر سید مسعود ستوده بحرینی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر سید مصطفی نصرت آبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

دکتر بهادر ابوبپور

استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر مرتضی جدید الاسلام

 استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

دکتر نسرین دهگردی

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

مهندس محسن زیدآبادی

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی